І. Склад педагогічних працівників
                        Характеристика працівників Загальна з них Із загальної кількості педпрацівників (з гр.1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту) З графи  Кількість З графи 1 мають стаж педагогічної роботи
  кількість спеціаліста або магістра (повну вищу) бакалав- молодшого спеціаліста середню 1 кіль- вакантних до 3 від 3  від 10 20
  педагогіч-   з них: ра  (неповну вищу) загальну кість посад ро- до 10   до 20 років і
  них  праців- Усього спеціаліст ви- спеціаліст спеціаліст спеціа- (базову усього з них    пенсіо- (число ків років років більше
Категорія працівників ників   щої  категорії  1-ї категорії 2-ї категорії ліст вищу)   педагогічну   нерів ставок)        
  I ступеня       х х х х       х            
Директорів I-II ступенів       х х х х       х            
закладів I-III ступенів       х х х х       х            
Заступників ди- I-II ступенів       х х х х       х            
ректорів закладів I-III ступенів       х х х х       х            
Усього (сума даних рядків 01-08)                                  
(без сумісників)                                  
  вихователів, які не викладають                                  
  предмети в закладах                                  
  педагогів-організаторів                                  
  учителів, директорів, заступників                                  
Крім директорів, вихователів (які ви-                                  
того кладають і не викладають пред-                                  
(без мети), педагогів-організаторів у 35 31 35 21 5 4 4 1       9   2 7 5 21
суміс- школах (школах-інтернатах) і                                   
ників) класах для дітей, які потребують                                   
  корекції фізичного та (або) ро-                                  
  зумового розвитку                                  
      у тому числі дефектологів-спе- 18 17 17 11 2 3 1 1       2   1 5 2 10
      ціалістів                 х х х            
  бібліотекарів (завідувачів бібліо-                                  
  тек)       х х х х     х       х х х х
Кількість працівників, прийнятих на роботу                                  
за сумісництвом з інших установ, організа-                                  
цій та підприємств                         х х х х х
  з них мають педагогічну освіту                     х   х х х х х